ریاست دانشكده علوم پایه

دكتر حسن محسنی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار زمین شناسی-گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
ایمیل:  mohseni@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/mohseni/
تلفن:  38271541-081
تلفن داخلي:  166
آدرس:  همدان ،بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه، ورودی اصلی سمت راست ، حوزه ریاست
توضیحات:  
-نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رسد استعدادهای تحصیلی 
-ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی ، اداری و مالی دانشکده 
-نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده 
-ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تعابعه 
-پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده 
-نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده
-ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه 
-پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروه به رئیس دانشگاه 
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با معانین دانشگاه جهت اجرای مقررت و ضوابط مربوط در دانشکده 
-نظارت بر عملکرد کادر غیرهیأت علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه 
-بررسی و برآورد نیازهای مالی ، استخدامی تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقالات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه 
-شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراهای به اعضای هیأت علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردهمائیهای مربوط

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند