ریاست دانشکده علوم پایه

    دکتر حسن محسنی

    تحصیلات:  دکتری تخصصی

    مرتبه علمی:  دانشیار زمین شناسی-گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

    ایمیل:  mohseni@basu.ac.ir

    وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/mohseni/

    تلفن:  38271541-081

    تلفن داخلی:  166

    آدرس:  همدان ،بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه،

    ورودی اصلی سمت راست ، حوزه ریاست

   


توضیحات :

-نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

-ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی ،اداری و مالی دانشکده

-نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

-ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تعابعه

-پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده

-نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده

-ارزیابی فعالیت  سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

-پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروه به رئیس دانشگاه

-ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده

-نظارت بر عملکرد کادر غیرهیئت علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران مرکزی دانشگاه

-بررسی و برآورد نیازهای مالی ،استخدامی تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقالات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه

-شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراهای به اعضای هیئت علمی و کارکنان و احیانا دانشجویان دانشکده در گردهمایی های مربوط