دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 292 نتیجه
از 15
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبهای زیر زمینی 2015207 3 کارشناسی زمین شناسی 01 محمدحسین قبادی هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/17 (08:00 - 10:00)
اپتیک 2018027 3 کارشناسی فیزیک 01 محمد امیری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00)
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 lesson-section-code7 فیزیک 01 محمد امیری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00)
آتشفشان شناسی 2015223 2 کارشناسی زمین شناسی 01 اشرف ترکیان هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00)
آتشفشان شناسی پیشرفته 2015534 2 lesson-section-code5 زمین شناسی 01 اشرف ترکیان هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00)
اجرای پروژه های اکتشافی 2015517 2 lesson-section-code5 زمین شناسی 01 ابراهیم طالع فاضل هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/10 (08:00 - 10:00)
احتمال 1 2019136 4 کارشناسی آمار 01 ابراهیم نصیرالاسلامی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00)
احتمال 1 2014110 3 کارشناسی ریاضی 01 رحیم محمودوند هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00)
احتمال 1 2014343 4 کارشناسی ریاضی 01 رحیم محمودوند هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00)
احتمال1 2019081 3 کارشناسی آمار 01 ابراهیم نصیرالاسلامی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00)
احتمال 2 2019137 4 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00)
احتمال 2 2019091 3 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00)
آز-جنین شناسی 2016051 1 کارشناسی زیست شناسی 04 سیامک یاری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00)
آز-جنین شناسی 2016051 1 کارشناسی زیست شناسی 03 سیامک یاری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00)
آز-جنین شناسی 2016051 1 کارشناسی زیست شناسی 02 سیامک یاری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00)
ازدیادو تکثیر گیاهان 2016086 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00)
آزمایشگاه خاک شناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/11 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه خاک شناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 05 حیدرعلی مالمیر هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/11 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 کارشناسی زیست شناسی 05 شهره حسامی هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/11 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 کارشناسی زیست شناسی 02 شهره حسامی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/11 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 292 نتیجه
از 15