فیزیک - فیزیک عمومی
گروه آموزشی: فیزیک
سرپرست: مهندس مرتضی منصور
فیزیک - فیزیک پایه 1
گروه آموزشی: فیزیک
سرپرست: مهندس مرتضی منصور
فیزیک - فیزیک پایه 2
گروه آموزشی: فیزیک
سرپرست: مهندس مرتضی منصور
فیزیک - آزمایشگاه فیزیک پایه 3
گروه آموزشی: فیزیک
سرپرست: -
فیزیک - اپتیک
گروه آموزشی: فیزیک
سرپرست: مهندس مرتضی منصور
فیزیک - فیزیک جدید
گروه آموزشی: فیزیک
سرپرست: مهندس مرتضی منصور
فیزیک - XRD
گروه آموزشی: فیزیک
سرپرست: مهندس مرتضی منصور
فیزیک - تکنیک خلاء
گروه آموزشی: فیزیک
سرپرست: دکتر حاج ولی
فیزیک - دکتر اخوان
گروه آموزشی: فیزیک
سرپرست: دکتر بابک ژاله
فیزیک - آزمایشگاه فیزیک هسته ای
گروه آموزشی: فیزیک
سرپرست: -
فیزیک - آزمایشگاه تحقیقاتی اپتیک
گروه آموزشی: فیزیک
سرپرست: دکتر محمد امیری
فیزیک - آزمایشگاه فیزیک محاسباتی
گروه آموزشی: فیزیک
سرپرست: -
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند