گروه آموزشی: زیست شناسی
نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی
نام سرپرست: دکتر فریبا محسن زاده
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 142
پست الکترونیک: fmohsenzade@gmail.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها:

تشخیص باکتری ها و انواع رنگ آمیزی آنها

تست آنتی بیوگرام (تست حساسیت میکروب ها نسبت به مواد ضد میکروبی)

کشت میکروب ها

تست های افتراقی


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند