گروه آموزشی: زیست شناسی
نام آزمایشگاه: فیزیولوژی گیاهی
نام سرپرست: خانم دکتر رویا کرمیان
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 136
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: رامتین پاکزاد
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند