گروه آموزشی: زیست شناسی
نام آزمایشگاه: فیزیولوژی جانوری
نام سرپرست: دکتر ناصر میرازی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: خانم راضیه رحیمی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
 توانائی انجام آزمایشات فیزیولوژی جانوری 1 و 2
اندازگیری پارامترهای خونی
تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
کارهای تحقیقاتی بر روی حیوانات آزمایشگاهی

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند