گروه آموزشی: زیست شناسی
نام آزمایشگاه: سلولی و ملکولی
نام سرپرست: دکتر عبدالکریم چهرگانی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 142
تلفن داخلی: 081-38257402
پست الکترونیک: chehregani@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها:
دارای میکروسکوپ های تحقیقاتی نوری -پولاریزان- فلورسانس
مجهز به تجهیزات ملکولی نظیر دستگاه PCR و انواع الکتروفورز
دارای امکانات کشت سلول ، تهیه کاریوتیپ و تجهیزات آزمایشگاهی از قبیل HPLC و میکروتوم
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند