گروه آموزشی: زیست شناسی
نام آزمایشگاه: تشریح و مورفولوژی
نام سرپرست: -
مرتبه علمی: -
تلفن: -
تلفن داخلی: -
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس: -
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها:
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند