زیست شناسی - تشریح و مورفولوژی
گروه آموزشی: زیست شناسی
سرپرست: -
زیست شناسی - هرباریم
گروه آموزشی: زیست شناسی
سرپرست: دکتر مسعود رنجبر
زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی
سرپرست: دکتر ناصر میرازی
زیست شناسی - جانور شناسی
گروه آموزشی: زیست شناسی
سرپرست: دکتر سیامک یاری
زیست شناسی - سلولی و ملکولی
گروه آموزشی: زیست شناسی
سرپرست: دکتر عبدالکریم چهرگانی
زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
سرپرست: خانم دکتر رویا کرمیان
زیست شناسی - میکروبیولوژی
گروه آموزشی: زیست شناسی
سرپرست: دکتر فریبا محسن زاده
زیست شناسی - مورفولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
سرپرست: دکتر عباس شاهسواری
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند