آزمایشگاهها و کارگاه ها > زمین شناسی > موزه و نمایشگاه کانی شناسی

بازدید موزه زمین شناسی برای همه شهروندان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان با هماهنگی قبلی رایگان می باشد.(دکتر محسنی)

زمین شناسی - موزه و نمایشگاه کانی شناسی
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: دکتر حسن محسنی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند