گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: تکتونیک تجربی
نام سرپرست: خانم دکتر لیلی ایزدی کیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 115
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها:
مدل سازی ساختاری با استفاده از دستگاه هایSand Box وShearBox

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند