زمین شناسی - موزه و نمایشگاه کانی شناسی
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: دکتر حسن محسنی
زمین شناسی - تهیه و برش نازک و صیقلی
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: دکتر حسین شهبازی
زمین شناسی - کارتوگرافی ، نقشه برداری و فتوژئولوژی
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: دکتر مهرداد براتی‌
زمین شناسی - Cathodoluminescence
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: دکتر حسن محسنی
زمین شناسی - ژئوتکنیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: دکتر مجتبی حیدری
زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: محمد رضا رسولی فرح
زمین شناسی - سنگ شناسی و کانی شناسی ، بلورشناسی
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: خانم دکتر اشرف ترکیان
زمین شناسی - فسیل شناسی
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: دکتر حسین شهبازی
زمین شناسی - رسوب شناسی
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: دکتر سعید خدابخش
زمین شناسی - سنگ شناسی پیشرفته
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: دکتر حسین شهبازی
زمین شناسی - جذب اتمی ژئوشیمی (CS ،AA)
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: دکتر ابراهیم طالع فاضل
زمین شناسی - مینرالوگرافی و زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: دکتر محمد معانی جو
زمین شناسی - تکتونیک تجربی
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: خانم دکتر لیلی ایزدی کیان
زمین شناسی - XRD مشترک با گروه فیزیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
سرپرست: دکتر بهروز رفیعی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند